16 juni 2021

Nota van beantwoording NRD vastgesteld door college Nissewaard

Het college van B&W van de gemeente Nissewaard heeft op 8 juni 2021 Nota van beantwoording Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Project Windpark Brielse Maasdijk vastgesteld. Het college is akkoord gegaan het uitvoeren van de volgende stap in de MER-procedure.

De nota van beantwoording is aan de commissie Leefomgeving van de gemeente Nissewaard verstuurd en wordt op 16 juni 2021 behandeld. De stukken van de commissie zijn hier op te halen. Gemeente Nissewaard heeft de stukken ook de website staan: www.nissewaard.nl/brielsemaasdijk .

De volgende stap in de MER-procedure is het onderzoeken en beoordelen van de effecten van de vier opstellingsalternatieven. Deze bestaan uit twee verschillende varianten met verschillende tiphoogten per variant. De in de MER-procedure te onderzoeken alternatieven zijn te vinden in het document 'Alternatieven Windpark Brielse Maasdijk'. Op basis deze beoordeling wordt een voorstel voor een voorlopig voorkeursalternatief bepaald. Dat voorkeursalternatief wordt rond september 2021 met de Omgevingsadviesraad en het college besproken. De planning van het vervolgproces is hier te vinden.