Planning

Voordat de windturbines kunnen worden gebouwd, moet een aantal stappen worden doorlopen. De gemeenteraad van Nissewaard stelt vast hoeveel turbines er komen, wat de exacte locatie is en hoe hoog ze worden. Voor het zover is, moet een vergunningstraject worden doorlopen.

De wekmannen met helmen op kijken voor zicht uit, op de achtergrond en windmolen

Inspraak

Er zijn meerdere momenten voor inspraak en participatie in het traject. Vergunningverleners zijn o.a. gemeente Nissewaard (gemeenteraad), maar ook Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta. Bewoners zijn vertegenwoordigd in de omgevingsraad en het bewoners platform. Zij worden in dit proces ondersteund door de ‘Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines’. 

Informatie

Welke stappen doorlopen we?

1. NRD Notitie Reikwijdte en Detail 

De NRD is een onderdeel van de Milieueffectrapportage (m.e.r.). In de NRD wordt beschreven welke milieueffecten worden onderzocht. De NRD is de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage. In deze stap worden belanghebbenden geraadpleegd. Dat gebeurt in de eerste instantie informeel in overleggen met belanghebbenden en daarna formeel in een zienswijzenprocedure. Voor het overleg met belanghebbenden is er onder andere een omgevingsraad ingesteld.  

2. Zienswijze NRD

Mogelijkheid zienswijzen over de inhoud van de NRD  kenbaar te maken. De NRD wordt daarvoor door de gemeente ter inzage gelegd voor zienswijzen. De zienswijzen kunnen leiden tot een advies om de omvang van de milieuonderzoeken aan te vullen of aan te passen.

3. M.e.r – fase 1

In de m.e.r.fase 1 worden de milieu-impact en alternatieven onderzocht. De NRD en het door de gemeente gegeven advies dient daarvoor als uitgangspunt.  

4. VKA – Voorkeurs Alternatief

Uit het onderzoek naar alternatieven uit m.e.r. fase 1 volgt een voorkeursalternatief. In beginsel is dat het alternatief waarvan blijkt dat het de minste negatieve milieueffecten heeft. Dat voorkeursalternatief wordt ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad van Nissewaard en de voor het project ingestelde omgevingsraad. Op basis van de bespreking wordt een definitieve keuze gemaakt voor het meest wenselijke alternatief.

5. M.e.r fase 2     

Het gekozen alternatief kan een combinatie zijn van in de MER onderzochte alternatieven. In dat geval kunnen er soms aanvullende milieuonderzoeken nodig zijn of een verduidelijking op reeds uitgevoerde onderzoeken. Als dat het geval is, worden die verwerkt in het MER rapport of in een bijlage op het MER rapport. 

6. Zienswijze MER rapport

Het MER rapport en de bijlagen worden door de gemeente ter inzage gelegd. Er kunnen zienwijzen worden ingediend op het MER rapport. De gemeente kan daarnaast een advies vragen aan de Advies commissie m.e.r. 

7. Nota beantwoording MER

In de nota van beantwoording MER worden alle zienswijzen beantwoord. De MER en de nota van beantwoording worden vervolgens in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Eventuele bezwaren die belanghebbenden hebben tegen het vastgestelde MER rapport kunnen worden ingediend in de vergunningsprocedure voor verlening van een omgevingsvergunning voor het project.   

8. Vergunningen

Gemeenteraad Nissewaard neemt een voorgenomen besluit over de te verlenen vergunningen. Indien er vergunningen nodig zijn die niet door de gemeente zelf kunnen worden verleend, coördineert de gemeente de verlening en bundelt dit in één besluit. 

9. Zienswijze vergunningen

Mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen de voorgenomen verlening van vergunningen. 

10. Nota beantwoording zienswijze

Antwoorden op de ingediende zienswijzen op de te verlenen vergunningen. 

11. Besluit gemeenteraad

Definitief besluit gemeenteraad over plek, hoogte en aantal windturbines bij Brielse Maasdijk en verlening van de daarvoor benodigde vergunningen. .

12. Raad van State

In geval er bezwaren zijn tegen de vergunningen die de bouw van windtubines mogelijk maakt, kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen de te verlenen vergunningen beroep instellen bij de Raad van State. 

13. Realisatie windturbines

Indien de Raad van State besluit de verleende vergunningen in stand te laten worden de vergunningen onherroepelijk. De voorbereidende werkzaamheden om de windturbines te kunnen bestellen en bouwen gaan dan van start.