15 februari 2021

Start terinzagelegging Windpark Brielse Maasdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard maken op grond van de Wet milieubeheer bekend dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het windpark Brielse Maasdijk ter inzage wordt gelegd. De NRD ligt met ingang van woensdag 10 februari 2021 tot en met dinsdag 23 maart 2021 voor iedereen ter inzage.

 

 

Detail foto van de windturbine
Procedure NRD

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage

Wat houdt het windenergieproject Brielse Maasdijk in?

Vanuit het Klimaatakkoord is de landelijke doelstelling om in 2030 49% CO2-reductie te hebben bereikt. Een manier om hieraan bij te dragen is door (wind)energie op te wekken. Provinciale Staten hebben in december 2017 het gebied tussen Geervliet en de Plaatweg als zoeklocatie voor windenergie vastgesteld, met unanieme instemming van alle partijen in de toenmalige gemeenteraad. De gemeente Nissewaard heeft eind 2019 een overeenkomst met de provincie Zuid-Holland afgesloten, waarbij de gemeente de inspanning levert om op deze locatie tenminste 18 megawatt aan opgesteld windvermogen te (laten) realiseren.

De gemeente Nissewaard start nu de planologische procedure om de realisatie van een windpark op deze locatie mogelijk te maken. Het college wil dit zo goed en zorgvuldig mogelijk doen, in samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden in of nabij het zoekgebied.

Procedure

Om duidelijk te krijgen hoeveel en wat voor windturbines er kunnen komen, moeten er diverse onderzoeken worden uitgevoerd en procedures worden doorlopen. Zaken als geluid, slagschaduw, de effecten op flora en fauna en de afstand tot de huidige bebouwing worden in deze onderzoeken meegenomen. Pas wanneer dit allemaal zorgvuldig is afgerond, kan het bestemmingsplan worden aangepast en kunnen de vergunningen worden verleend. Deze onderzoeken worden samengevoegd in de Milieu Effect Rapportage. De Milieu Effect Rapportage begint met het uitwerken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie is vastgelegd wat er onderzocht gaat worden in de Milieu Effect Rapportage. De NRD leggen we voor aan inwoners en andere belanghebbenden om hen in de gelegenheid te stellen te reageren op de stukken.

Uw reactie indienen

We vinden het belangrijk om te weten wat u van de aanpak vindt. Deze aanpak is beschreven in de NRD. U kunt uw reacties en opmerkingen op de aanpak met ons delen. Dit gebeurt in een zogeheten zienswijze.

Stukken inzien

Digitaal stukken inzien

U vindt de NRD ook aan het einde van dit bericht. 

Op locatie stukken inzien

  • Tijdens de reguliere openingstijden kunt u de stukken inzien in het stadhuis van Nissewaard. U hoeft daarvoor geen aparte afspraak te maken. De papieren versie van de stukken kunt u bij de receptie opvragen.

  • Ook kunt u de stukken inzien bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10:00 en 14:00 uur. DCMR bevindt zich aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail naar info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer (010) 2468 000.

Houd bij uw bezoek aan het stadhuis of DCMR Milieudienst Rijnmond rekening met de geldende regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer informatie

Helaas kunnen we door de omstandigheden rond het coronavirus geen inloopavond houden om uw vragen te beantwoorden. We staan voor een zorgvuldige communicatie en willen uw wel graag te woord staan. Dit doen we op verschillende manieren:

Digitale informatieavond

Op dinsdagavond 16 februari 2021 tussen 19:00 en 20:00 uur vertellen wij u meer over de procedure en kunt u uw vragen over dit onderwerp stellen. U kunt zich aanmelden voor de digitale informatieavond door een e-mail met uw contactgegevens te sturen aan duurzaamheid@nissewaard.nl. Er is ruimte voor 45 personen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan organiseren we een tweede informatiemoment.

Direct contact

  • Voor vragen over de planontwikkeling (procedurele vragen) kunt u contact opnemen met Michel Simons van de gemeente Nissewaard, telefoonnummer: 14 0181 of per e-mail: m.simons@nissewaard.nl.

  • Voor vragen over de m.e.r.-procedure kunt u zich richten tot Lien de Voogd van DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer (010) 24 68 166 of per e-mail: lien.devoogd@dcmr.nl.

Hoe kunt u uw reactie op de NRD geven?

Van woensdag 10 februari 2021 tot en met dinsdag 23 maart 2021 kunt u de NRD inzien en uw zienswijze/reactie op de aanpak geven. U kunt dit op drie manieren doen:

  1. Per e-mail: door een e-mail te sturen aan zienswijze@dcmr.nl onder vermelding van 'Zienswijze windpark Brielse Maasdijk'.

  2. Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen aan: DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. Adviesloket Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 843, 3100 AV Schiedam en onder vermelding van 'Zienswijze windpark Brielse Maasdijk'.

  3. Mondeling: na het maken van een afspraak met mevrouw De Voogd van DCMR Milieudienst Rijnmond.

Hoe verder?

We verzamelen uw reacties en we geven in de zogenaamde 'Nota van Beantwoording' aan of en hoe we met uw suggesties en opmerkingen de plannen en de planaanpak kunnen verbeteren. Deze Nota waarin alle reacties anoniem worden weergegeven, wordt gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven. Op basis van de ingediende reacties stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast. Ook worden de reacties van de vooroverlegpartners en de Commissie m.e.r. verwerkt.

De officiële tekst van het ter inzage leggen is op dinsdag 9 februari 2021 om 9:00 uur gepubliceerd in Staatscourant (2021, 7149) en Gemeenteblad (2021, 39709) op overheid.nl.