waarom windenergie

Profiteren van het Nederlandse weer! Op deze pagina lees je waarom windenergie een goede keuze is, welke nadelen hier aan zitten en welke duurzame ambities wij willen realiseren met dit project. Werken aan een duurzaam Nederland, daar zetten wij ons voor in. 

De wekmannen met helmen op kijken voor zicht uit, op de achtergrond en windmolen
Informatie

In Nederland waait het vaak en hard. Wind raakt nooit op en is uitstekend te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie is schoon. Bovendien kunnen we het in eigen land produceren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Op dit moment komt ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Het gebruik van deze energiebronnen heeft nadelige effecten op het leefmilieu. Denk aan de opwarming van de aarde door een toename van het broeikasgas CO2 in de lucht. Een ander nadeel is dat aardolie en gas voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s komen. En belangrijk: fossiele energiebronnen raken op.

In het VN-klimaatakkoord van Parijs  (2015), waar 195 landen zich aan hebben verbonden, waaronder Nederland, staat dat we de temperatuurstijging onder de 2 °C moeten houden om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. Het streven is om die stijging met 2°C tot 1,5 °C te verlagen. Dat kan alleen als we veel meer schone energie  opwekken.

waarom windenergie op land?

Windenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie die nu al volop beschikbaar is. De techniek voor wind op land is voldoende ontwikkeld om windenergie op grote schaal toe te passen. Bovendien leveren windmolens lokaal werkgelegenheid en inkomsten op. Projectontwikkelaars werken vaak met (bouw-)ondernemingen in de regio om de funderingen, wegen, kabels en leidingen voor de windparken aan te leggen. Omwonenden kunnen via een coöperatie meedelen in de opbrengst van een windmolenpark.  

Alles over de Europese afspraken duurzame energie

De landen van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat in 2020 20% van alle energie uit duurzame energie bestaat. Dat is energie waarover de mensheid onbeperkt kan beschikken en die niet schadelijk is voor het milieu en voor onze toekomstige generaties. Windenergie is een voorbeeld van schone energie, net als zonne-energie en aardwarmte.

afspraken duurzame energie Nederland

Voor Nederland geldt dat minstens 14% van alle energie duurzaam moet zijn in 2020. Dat is afgesproken in het Nationaal Energieakkoord, waarin ook afspraken over windenergie zijn gemaakt. Met alle provincies is afgesproken dat in 2020 Nederland 6000 MW elektriciteit uit windmolens op land halen. En in 2023 nog eens ruim 4500 MW uit windmolens op zee. Samen is dat genoeg om ongeveer 7 miljoen huishoudens van schone stroom te voorzien.

Al deze windmolens zijn hard nodig, want van alle EU-landen staat Nederland bijna onderaan als het gaat om het aandeel duurzame energie in de totale energieconsumptie. Nederland zal alles op alles moeten zetten om de doelstelling voor 2020 te halen. De Nationale Energieverkenning 2015 laat zien dat de teller in 2015 op 5,5% schone energie staat en deze moet naar 14% in 2020. Willen we de doelstelling voor 2023 halen, moet 16 procent van onze energie duurzaam zijn.

De techniek voor wind op land is voldoende ontwikkeld om windenergie op grote schaal toe te passen. Bovendien leveren windmolens lokaal werkgelegenheid en inkomsten op. Projectontwikkelaars werken vaak met (bouw-)ondernemingen in de regio om de funderingen, wegen, kabels en leidingen voor de windparken aan te leggen. Omwonenden kunnen via een coöperatie meedelen in de opbrengst van een windmolenpark.  

Bron: https://www.windenergie.nl/windenergie-op-land/wind-op-land